Вход Регистрация Вход чрез Facebook
Продавам Бизнес
1 BGN
Информация за обявата
Тип на офертата:
Продавам бизнес
Сектор:
Производство
Държава:
България
Град:
Велико Търново
Брой служители:
0
Дата на основаване:
06.03.2012 г.
Печалба за последните 12м:
0 BGN

За контакти
Описание
Инсталация за производтсво на електрическа енергия от биомаса.
Площадка в регулация със сменен статут за производствени дейности УПИ XIII, кв 81, с. Вишовград, област Велико Търново, община Павликени.
Издадени разрешителни и становища от РИОСВ – Велико Търново, РЗИ, Пожарна, Община Павликени, Енерго – Про.
Издадени разрешителни за строеж на сграда и трасе за присъединяване до трафопост.
Проектиране – всички части.
Съгласувани проекти – всички части.
Положително становище от Енерго – Про. Подписан окончателен договор за присъединяване с Енерго – Про мрежи.
Сключен договор за изпълнение на СМР с лицензирана фирма за енергийни обекти 3 та категория.
Сключен договор на ел. монтажни работи и присъединяване към електропреносната мрежа с лицензирана фирма.
Извършено строителство на метална конструкция, покрив термопанели и закупени строителни материали (тухли).
Наличен 200 kW генератор.
Предварителна договореност за суровина (слама) от местни производители.
Мощност на инсталацията 150 kW/h съгласувана с Енерго – Про.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Нотариален акт №83, том II, рег.№ 1162, дело №203 от 2012 година.
 
Частично изменение на ПУП в квартал 81 за УПИXIII – 496 по ПУП на с. Вишовград, като се променя предназначението на имота „За производствени дейности” със ЗАПОВЕД № РД – 02 – 11 – 141/28.01.2013 г.
 
Становище от РИОСВ – гр. Велико Търново да не се извършва ОВОС – Решение №ВТ – 65 – ПР/2012
 
Предварителен договор с ВиК за присъединяване на имота към ВиК мрежата от 06.02.2013 година.
 
Становище за съотвествие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност – Рег.№204 – 041 – 1837 от 04.09.2013 г.
 
Разрешение за строеж №42/11.09.2013 г. за инсталация за производство на ел. енергия от биомаса в УПИXIII от кв.81 по ПУП на с. Вишовград, община Павликени
 
Разрешение за строеж №3/22.01.2014 г. за външно ел. захранване 1 kV на инсталация за производство на ел. енергия от биомаса от ТП „2 Вишовград” до УПИXIII от кв.81
 
Договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия № П – ГО13 – 61 – 2013 – П – ГО13 – 138 – 23.10.2013 с енерго разпределиетлно дружество – Енерго – Про.